Total de visualitzacions de pàgina:

8 de febr. 2012

GIMNÀS MUNICIPAL DE MARTORELLES. Informació de preus i horaris.
 
Edats: Classes de Manteniment, Aeròbic i Estiraments a partir de 14 anys
           

Documents que s'han de presentar: 1 foto de carnet, D.N.I,  i  fotocòpia de la primera plana de la llibreta de la Caixa o Banc. En el cas que la persona inscrita sigui menor d'edat, hauran de portar el nom i els cognoms del titular del compte bancari, el D.N.I. del mateix i el full d’inscripció signat.


PREUS.-

Residents a Martorelles i Santa Mª de Martorelles
Matricula, 18,03 €
Quota mensual adults, 14,42 €
Matricula menors 18 anys i pensionistes, 9,02 €
Quota mensual menors 18 anys i pensionistes, 10,82 €
Quota Manteniment adults, 5,26 €
Quota Manteniment menors 18 anys i pensionistes, 3,61 €


Residents a altres Municipis
Matricula, 18,03 €
Quota mensual adults, 18,03 €
Matricula menors 18 anys i pensionistes, 9,02 €
Quota mensual menors 18 anys i pensionistes, 13,52 €
Quota Manteniment adults, 6,61 €
Quota Manteniment menors 18 anys i pensionistes, 4,81 €Quota de Manteniment: Serveix per mantenir-li la plaça i la matricula durant el període de temps que cregui necessari. Quan un usuari sol·licita que se li passi la quota de manteniment, no pot assistir a classe en el mes o mesos sol·licitats. L'aplicació d'aquesta quota es durà a terme un cop se hagi  lliurat el carnet a l'oficina i sempre i quan se hagi comunicat a la mateixa abans del dia 15 del mes en qüestió. Si no es compleixen aquests requisits, no es realitzarà cap modificació de la quota.Baixa definitiva:  En el  cas  que  un  usuari  del  Gimnàs  Municipal  vulgui donar-se de    baixa  definitivament, haurà de comunicar-ho a l'oficina, a principi del mes en el que deixi d'assistir a les classes, fer lliurament del carnet a la mateixa i omplir el full de sol·licitud   de baixa.   Si no es compleixen aquests requisits, no es farà efectiva la baixa.


Un cop formalitzada la inscripció es farà lliurament d'un carnet, el qual s'haurà de deixar en consergeria al començar la classe i recollir-lo a la sortida.